Ενεργά Προγράμματα Επιδότησης


Πράσινη Παραγωγική Επένδυση

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 2 εργαζόμενους για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προυπολογισμού 30.000 έως 200.000 ευρώ
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτιριακές εργασίες, εξοπλισμό, προβολή, μεταφορικά μέσα, μισθολογικό κόστος κλπ
Δείτε λεπτομέρειες στην περίληψη του προγράμματος
Με τα στοιχεία του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει προαξιολόγηση της βαθμολογίας που μπορεί να λάβει το επενδυτικό σχέδιο

Πράσινος Μετασχηματισμός

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 3 εργαζόμενους για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προυπολογισμού 200.001 έως 1.000.000 ευρώ
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτιριακές εργασίες, εξοπλισμό, προβολή, μεταφορικά μέσα, μισθολογικό κόστος κλπ
Δείτε λεπτομέρειες στην περίληψη του προγράμματος
Με τα στοιχεία του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει προαξιολόγηση της βαθμολογίας που μπορεί να λάβει το επενδυτικό σχέδιο

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 3 εργαζόμενους για την υλοποίηση επενδύσεων προυπολογισμού 18.000 έως 30.000 ευρώ σε δαπάνες τεχνολογικού εξοπλισμού, λογισμικού κλπ.
Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 60%
Δείτε περισσότερα στην περίληψη του προγράμματος

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 5 εργαζόμενους για την υλοποίηση επενδύσεων προυπολογισμού 50.000 έως 650.000 ευρώ σε δαπάνες τεχνολογικού εξοπλισμού, λογισμικού, εφαρμογών, συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής, τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής κλπ.

Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 10% έως 50%
Δείτε περισσότερα στην περίληψη του προγράμματος

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜΜΕ

Μέσω του προγράμματος θα ενισχυθούν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τουλάχιστον 9 εργαζόμενους για την υλοποίηση επενδύσεων προυπολογισμού 200.001 έως 1.200.000 ευρώ σε δαπάνες τεχνολογικού εξοπλισμού, λογισμικού, εφαρμογών, συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής, τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής κλπ.
Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 25% έως 60%
Δείτε περισσότερα στην περίληψη του προγράμματος

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία